Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit!

Ondernemer en echtscheiding

Eigen bedrijf en Echtscheiding

Voor de wet is het huwelijk van een ondernemer niet wezenlijk anders dan dat van een gewone werknemer. De echtscheiding van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de zelfstandig ondernemer wordt dan ook op dezelfde wijze afgewikkeld als die van een gewone werknemer. Maar er zijn toch zeer aanzienlijke verschillen, die het goed afwikkelen van de echtscheiding van een ondernemer tot maatwerk maken.


Alimentatienormen


Hoe wordt de alimentatie van een ondernemer berekend? De rechtbank hanteert daarvoor de zogenaamde TREMA-normen. Maar die bieden in het geval van een ondernemer onvoldoende houvast. De door de rechtbanken gehanteerde alimentatienormen bevatten namelijk geen uitgewerkte richtlijnen voor het berekenen van de draagkracht van ondernemers. Hoe nu verder? Is er draagkracht als een eigen bedrijf verlies maakt? Hoe wordt vermogen verdeeld als dat nodig is om de onderneming in stand te houden? Wat moet er gebeuren met het in eigen beheer opgebouwde pensioen? Dit zijn maar enkele vragen die kunnen spelen bij echtscheidingen, waarbij de man of de vrouw of beiden een eigen bedrijf hebben.

Veel gestelde vragen

Hoofdonderwerpen

Echtscheiding informatie

De oplossingen die in de praktijk gevonden worden zijn heel verschillend. Telt men daarbij op dat bij ondernemers vaker sprake is van huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding en dat ook de verdeling van niet uitgekeerde winsten onderdeel van de discussie tussen partijen kan gaan uitmaken, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de echtscheiding van de ondernemer zich niet leent voor standaardoplossingen.


De directeur-grootaandeelhouder (DGA)


Op het eerste gezicht lijkt de directeur-grootaandeelhouder op een gewone werknemer. Hij ontvangt immers salaris. Een essentieel verschil met de gewone werknemer is echter dat de DGA zijn salaris zelf vaststelt. Daarnaast kan de DGA besluiten zichzelf dividend uit te keren. Een terugkerend onderwerp in de discussie tussen partijen vormen de opnames in rekening-courant, die rechtstreekse gevolgen kunnen hebben voor de door de rechter vast te stellen verdiencapaciteit. De verevening van het in eigen beheer opgebouwde pensioen is een onderwerp dat grote gevolgen kan hebben voor de onderneming, zeker indien de vereveningsgerechtigde partner afstorting van de pensioenaanspraken verlangt.De zelfstandig ondernemer


De zelfstandig ondernemer is geen werknemer en ook de boekhouding is anders ingericht dan in het bedrijf van de DGA. Onderling is er ook veel verschil tussen een eenmanszaak met personeel, de ZZP-er, de VOF en de maatschap. Bij het vaststellen van de verdiencapaciteit van de zelfstandig ondernemer spelen dezelfde onderwerpen als bij de DGA. De omstandigheden van het geval zijn echter steeds wisselend.


Vragen die regelmatig in echtscheidingen van ondernemers spelen zijn:


• Wat is in de toekomst het in redelijkheid te verwerven inkomen?

• Wat is de meest passende wijze van bepaling van de mate van welstand tijdens het huwelijk?

• Wat is de waarde van de onderneming?

• Wat is in dit concrete geval de relevantie van:

• De Fiscale balans• De Commerciële balans (indien aanwezig) • De Winstgevendheid

• De Geldstromen (Cash flow) • Afschrijving • Eenmalige posten • Stille reserves • Goodwill

• Deelnemingen • Management fee •

• Hoeveel jaren bieden een zo getrouw mogelijk referentiekader?

• Is er sprake van niet uitgekeerde winsten en zijn deze uitkeerbaar? Wat is daarbij de relevantie van de:

• Liquiditeit

• Solvabiliteit

• Rentabiliteit


Pensioenvoorziening in eigen beheer en pensioenverevening.


De echtscheiding van de directeur-grootaandeelhouder en van de zelfstandig ondernemer zijn derhalve complex. Daar staat tegenover dat vaak maatwerkoplossingen mogelijk zijn, als maar goed onderhandeld wordt. De partners van Echtscheidingen Den Haag.nl zijn thuis in de materie, ook vanuit andere juridische invalshoeken, zoals het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Net als de meeste ondernemers zijn wij voorstander van een zakelijke aanpak, waarin gestructureerd naar een oplossing toe wordt gewerkt en waarin als dat tot de mogelijkheden behoort zo min mogelijk geprocedeerd wordt.


 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans?

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris.

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept.

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom.

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

Scheidingsprocedure # Onderwerpen